Cyclophilin D Deficiency Attenuates Mitochondrial Perturbation and Ameliorates HepaticSteatosis

2019-04-10 14:11:17 109

Wang, Xiaolei. Du, Heng. Shao, Shanshan. Bo, Tao. Yu, Chunxiao. Chen, Wenbin. Zhao, Lifang. Li, Qiu. Wang, Li. Liu, Xiaojing. Su, Xiaohui. Sun,Mingqi. Song, Yongfeng*. Gao, Ling*. Zhao, Jiajun*. Cyclophilin D Deficiency Attenuates Mitochondrial Perturbation and Ameliorates HepaticSteatosis. Hepatology. 2018 Jul;68(1):62-77   IF=14.079