Blocking mitochondrial cyclophilin D ameliorates TSH-impaired defensive barrier of artery

2019-04-10 14:10:50 150

Xiaojing Liu, Heng Du, Qiang Chai, Qing jia, Lu Liu, Meng Zhao, Jun Li, Hui Tang, Wenbin Chen, Lifang Zhao, Li Fang, Ling Gao* and Jiajun Zhao*. Blocking mitochondrial cyclophilin D ameliorates TSH-impaired defensive barrier of artery. Redox Biology. 2018 May;15:418-434.  IF=7.126