Follicle-stimulating hormone enhances hepatic gluconeogenesis by GRK2-mediated AMPK hyperphosphorylation at Ser485 in mice

2019-04-10 14:10:09 131

 Xiaoyi Qi, Yanjing Guo, Yongfeng Song, Chunxiao Yu, Lifang Zhao, Li Fang, Dehuan Kong, Jiajun Zhao*, Ling Gao*. Follicle-stimulating hormone enhances hepatic gluconeogenesis by GRK2-mediated AMPK hyperphosphorylation at Ser485 in mice. Diabetologia. 2018, 61 (5): 1180-1192.  IF=6.023